TRAMECO S.A.

 

Oradea, Şos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor

 

C.U.I RO 71559

 

J 05/175/1991

 

Nr. inregistrare: 2339/01.10.2015

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al societăţii TRAMECO S.A., Oradea, Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor pentru data de 06.11.2015, ora 13.00 la sediul societăţii din Oradea, str. Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 26.10.2015, cu următoarea ordine de zi :

 

  1. 1.Prelungirea mandatului de administrator al d-nului Hudriciu Eugen Ioan.
  2. 2.Modificarea specimenelor de semnatura existente si   numirea persoanelor imputernicite si drepturile acestora cu privire la efectuarea operatiunilor aferente conturilor societatii precum si in sistemul on-line banking raportat la relatiile subscrisei cu oricare dintre unitatile bancare unde societatea are deschise conturi bancare.

 

         

 

Acţionarii care deţin cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării sa isi exercite drepturile conform art.7 din Regulamentul nr.6/2009 al ASFAcţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

 

            Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondenţă, imputernicirile generale si speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau din directorul “Acte adunari generale emitenti” de la adresa www.trameco.ro, începând cu data de 23.10.2015.

 

            Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de imputerniciri speciale sau generale, cu respectarea termenelor legale, conform art.243 alin.6 si urmatoarele din Legea nr.297/2004 privind piata de capital coroborat cu dispoz. art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu toate modificarile ulterioare si cu prevederile art.II pct.5,9,10 si 11 din Regulamantul ASF nr.3/2015. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

 

            Efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 06.11.2015, se vor răsfrânge asupra tuturor acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 20.11.2015.

 

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 07.11.2015, în acelaşi loc, la aceiaşi oră si cu aceiaşi ordine de zi.

 

   TRAMECO S.A.

 

Presedinte Consiliu de Administratie          

 

Hudriciu Eugen Ioan

 

 

TRAMECO S.A.

 

Oradea, Şos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor

 

C.U.I RO 71559

 

J 05/175/1991

 

Nr. inregistrare: 2465/15.10.2015

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al societăţii TRAMECO S.A., Oradea, Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 20.11.2015, ora 13.00 la sediul societăţii din Oradea, str. Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 06.11.2015, cu următoarea ordine de zi :

 

  1. Se ratifica Hotararea C.A. nr.220/13.10.2015 prin care se aproba de catre societatea Trameco S.A. garantarea cu bunurile din patrimoniul firmei enumerate in cadrul hotararii a suplimentarii cu suma de 7 milioane lei a plafonului de factoring fara recurs in suma de 7 milioane lei acordat societatii Selina S.R.L., prin Contractul de factoring nr. 6540/07.08.2015 incheiat cu Banca Transilvania.

 

         

 

Acţionarii care deţin cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării sa isi exercite drepturile conform art.7 din Regulamentul nr.6/2009 al ASFAcţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

 

            Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondenţă, imputernicirile generale si speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau din directorul “Acte adunari generale emitenti” de la adresa www.trameco.ro, începând cu data de 03.11.2015.

 

            Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de imputerniciri speciale sau generale, cu respectarea termenelor legale, conform art.243 alin.6 si urmatoarele din Legea nr.297/2004 privind piata de capital coroborat cu dispoz. art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu toate modificarile ulterioare si cu prevederile art.II pct.5,9,10 si 11 din Regulamantul ASF nr.3/2015. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

 

            Efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinara a Acţionarilor S.C. TRAMECO S.A., din data de 20.11.2015, se vor răsfrânge asupra tuturor acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 03.12.2015.

 

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 21.11.2015, în acelaşi loc, la aceiaşi oră si cu aceiaşi ordine de zi.

 

   TRAMECO S.A.

 

Presedinte Consiliu de Administratie          

 

Hudriciu Eugen Ioan

 

Acest website foloseste cookies pentru a asigura o experienta cat mai potrivita pentru dvs. pe site-ul nostru.