TRAMECO S.A.

 

Oradea, Şos. Borsului, nr.14/A, jud. Bihor

 

C.U.I RO 71559

 

J 05/175/1991

 

Nr. de inregistrare:769/20.04.2016

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor pentru data de 24.05.2016, ora 13.00 la sediul societăţii din Oradea, str. Şos. Borşului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.05.2016, cu următoarea ordine de zi – nr.total actiuni si drepturi de vot.docx.

 

           1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2015.- raport CA.docx

 

2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2015. raport.docx.

 

3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi. – bilant.docx.

 

4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2015. Se propune aprobarea repartizarii profitului la rezerve pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

 

5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2015.

 

6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2016.

 

7.Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2016. plan investitii.docx.

 

8. Numirea unui auditor financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. - Propuneri auditori.docx

 

9. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, conf. Art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 10.06.2016.

 

10. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este09.06.2016.

 

Acţionarii care deţin cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării sa isi exercite drepturile conform art.7 din Regulamentul nr.6/2009 al ASF.Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

 

            Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondenţă, imputernicirile generale si speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau din directorul “Acte adunari generale emitenti” de la adresa www.trameco.ro, începând cu data de 22.04.2016. - buletine vot.docx. ;

 

- imputerniciri.docx. ; propuneri Hot.AGOA.docx

 

            Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de imputerniciri speciale sau generale, cu respectarea termenelor legale, conform art.243 alin.6 si urmatoarele din Legea nr.297/2004 privind piata de capital coroborat cu dispoz. art.125 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu toate modificarile ulterioare si cu prevederile art.II pct.5,9,10 si 11 din Regulamantul ASF nr.3/2015. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

 

Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până în data de 11.05.2016. Aceste întrebări vor fi transmise în scris pe adresa menţionată în antet sau prin e-mail pe adresa www.trameco.ro.

 

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 25.05.2016, în acelaşi loc, la aceiaşi oră si cu aceiaşi ordine de zi.

 

   TRAMECO S.A.

 

Presedinte Consiliu de Administratie          

 

Hudriciu Eugen Ioan

 

Grupul de Firme Selina a atras la finalul anului 2011 fonduri nerambursabile FEDR, pe care intentioneaza sa le investeasca in achizitia a 43 de utilaje de ultima generatie.

Acest website foloseste cookies pentru a asigura o experienta cat mai potrivita pentru dvs. pe site-ul nostru.